Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ All For Blue

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

1.Τι είναι η All For Blue και που εδρεύει:

Η All For Blue είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με νομική προσωπικότητα, η οποία έχει σκοπό περιβαλλοντικό, υπόκειται στις περί δημοσιεύσεως διατάξεις του άρθρου 784 του Α.Κ. και διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες που συγκροτούν το καταστατικό της (βλ.καταστατικό της –https://allforblue.org/wp-content/uploads/2022/11/katastatiko.pdf ).

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής  και συγκεκριμένα στην οδό Ναϊάδων 25, 17561, Παλαιό Φάληρο, Νομός Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2.Ποιοι οι σκοποί λειτουργίας της  All For Blue σύμφωνα με το καταστατικό της και το άρθρο 784 ΑΚ:

Α) Οι σκοποί της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικοί και συνίστανται στα ακόλουθα:

1) Στις ενέργειες αποκατάστασης θαλάσσιων, λιμναίων και ποτάμιων οικοσυστημάτων με οργανωμένες δράσεις καθαρισμού παρόχθιων ζωνών αλλά και υποθαλάσσιο καθαρισμό, ως βασικό εργαλείο κατά της ρύπανσης των νερών και των ακτών με στερεά απορρίμματα.

2) Στην υδρομορφολογική αποκατάσταση και αποκατάσταση της παρόχθιας καθαριότητας με στόχο την αναβάθμιση του ποτάμιου, θαλάσσιου και εν γένει υδάτινου περιβάλλοντος και την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού σε όλα τα υδάτινα σώματα.

3) Στην προστασία των καρχαριών, που αποτελούν είδη υπό εξαφάνιση με τεράστια οικολογική σημασία καθώς βρίσκονται στην κορυφή του τροφικού πλέγματος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η παρουσία πολλών διαφορετικών ειδών σε μια περιοχή αποτελεί ένδειξη ενός αδιατάραχτου οικότοπου.

4) Στην εις βάθος ενημέρωση, κυρίως μέσω οπτικοακουστικού υλικού από συντονισμένες δράσεις με καρχαρίες σε διεθνές επίπεδο, για τον σημαντικότατο ρόλο που παίζουν στη βιοποικιλότητα μιας περιοχής και το οποίο αγνοεί το ευρύ κοινό, καθώς ως κορυφαίοι θηρευτές κρατούν τους πληθυσμούς των άλλων ειδών υπό έλεγχο, όπως επίσης και για την ύπαρξη 35 ειδών καρχαριών που παρατηρούνται στις ελληνικές θάλασσες, πολλά από τα οποία δεν προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

5) Στην ενημέρωση για τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται λόγω της μείωσης της τροφής τους ένεκα της υπεραλίευσης, της καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους, της κλιματικής αλλαγής κ.λπ. , και των τρόπων με τους οποίους μπορεί ο κίνδυνος αυτός να αποσοβηθεί.

6) Στην επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δράσεων καθαρισμού, με καταγραφή των απορριμμάτων, προκειμένου να συναχθούν χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα για τις ποσότητες, τη σύνθεση και την προέλευση των απορριμμάτων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη  της ρύπανσης.

7) Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού και ειδικότερα των παιδιών προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της ανεπαρκούς στρατηγικής διαχείρισης των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τα μη βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που, ελλείψει περιβαλλοντικής παιδείας, η κοινωνία συνεχίζει να ακολουθεί.

8) Στη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, που αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα και συνεκτικότητα του υδάτινου οικοσυστήματος και των ακτών μέσω της ορθής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού τόσο για την καθαριότητα των ακτών όσο και για τη σημασία ενός απειλούμενου είδους, του καρχαρία.

9) Στην παρουσία και συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις και σεμινάρια με όμοιο ή συναφή σκοπό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

10) Στην ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση, στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.

11) Στην με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο παρουσίαση και δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τη ρύπανση των υδάτων και τη σημασία των καρχαριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο καθώς και στην αποτύπωσή τους δια της παραγωγής και διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού και εφαρμογών πολυμέσων, συγγραφής και έκδοσης βιβλίων/περιοδικών/φυλλαδίων, της δημιουργίας διαδικτυακών τόπων προβολής κ.α.

12) Στη συμβουλευτική παρέμβαση κατά την εκπόνηση συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας νομοσχεδίων καθώς και στην υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές.

13) Στην υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και στην αξιοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα και συνεργασίες με Κρατικούς ή Ιδιωτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών και τη διαχείριση αυτών.

14) Στη δημιουργία κινήτρων οργάνωσης και ανάπτυξης  των παραπάνω δραστηριοτήτων.

15) Στην ανάπτυξη των δεσμών, τη διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών, φίλων και υποστηρικτών αυτής.

Β) Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών η Αll For Blue μπορεί:

1) Να οργανώνει συναντήσεις μεταξύ των εταίρων-μελών ή/και των φίλων και των υποστηρικτών της σε οποιοδήποτε χώρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2) Να διοργανώνει κάθε είδους επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις καθώς και να διεξάγει έρευνες, να εκπονεί μελέτες και έργα που σχετίζονται με τους σκοπούς της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

3) Να συνεργάζεται με άτομα, οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώσεις προσώπων, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής σε τομείς όμοιους ή συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να απασχολεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση εργασίας ή έργου ή άλλη μορφή σύμβασης και να τους αναθέτει κάθε είδους μελέτες ή εργασίες.

4) Να δημοσιεύει με κάθε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αποτελέσματα του έργου της Εταιρείας.

5) Να εκδίδει έντυπα ή ηλεκτρονικά συγγράμματα ή/και να παράγει οπτικοακουστικό υλικό και εφαρμογές πολυμέσων με θέμα σχετικό με τους σκοπούς της Εταιρείας.

6) Να δημιουργήσει βάση δεδομένων ή/και ιστότοπο στο διαδίκτυο.

7) Να κάνει χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων που μπορεί να αγοράζονται, να μισθώνονται ή να παρέχονται δωρεάν για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.

  1. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Αll For Blue σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΓΕΝΙΚΑ:

Aφορά σε όλους τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες σε δράσεις της All For Blue. Αφορά σε όλους τους συνεργάτες και εργαζομένους με σχέση πρόστησης με την Αll For Blue. Αφορά σε όλους όσους συνάπτουν για σκοπούς ευόδωσης δράσεων της εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, συμβάσεις έργου κλπ. Αφορά στους εθελοντές που συμμετέχουν σε κάθε δράση της, στις εργαζόμενους σε εταιρείες που συμβάλλονται με την All For Blue με οιονδήποτε τρόπο και συμμετέχουν σε δράσεις της, όπως, ενδεικτικά, σε σεμινάρια επιμόρφωσης, ενημέρωσης κα σε δράσεις παράκτιες, σε συλλογή απορριμμάτων από παραλίες και ακτές, σε δράσεις που βιντεοσκοπούνται, σε δράσεις που καταγράφονται με κάθε είδους οπτικοακουστικό μέσο και συλλέγεται επ’αυτών κάθε είδους οπτικοακουστικό υλικό. Αφορά εν γένει σε όσους συμμετέχουν σε δράσεις της All For Blue με οιονδήποτε τρόπο για τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκε.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια οιονδήποτε τρόπο είναι η All For Blue. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με βάση το άρθρο 6 § 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 («ΓΚΠΔ») αποκλειστικά για τους σκοπούς λειτουργίας της All For Bue. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η All For Blue. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική μορφή και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της All For Blue και µόνον κατ’ εντολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Αναφορικά με τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς, η Αll For Blue ενδέχεται να κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε εταιρίες  με τις οποίες συμβάλλεται για την εξυπηρέτηση των στόχων και σκοπών της δράσης της,  πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο. Οι εταιρίες αυτές ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι τέτοια διαβίβαση εκτός ΕΟΧ είναι νόμιμη και διαθέτει τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 44 επ. του ΓΚΠΔ, όπως την υπογραφή πρότυπων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους αποδέκτες των δεδομένων εκτός ΕΟΧ καθώς και τυχόν συμπληρωματικών μέτρων προστασίας. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις εγγυήσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται, καθώς και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση: Ναϊάδων 25, 17561, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα. Λαμβάνουμε αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Παρόλο που η All For Blue  χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η All For Blue εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών.

Η All For Blue έχει ως πολιτική να μην συλλέγει και να μην επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων στις δράσεις της. Όπου αν αυτό, κατ’εξαίρεση, συμβαίνει, έχει ληφθεί η έγγραφη και ρητή συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανηλίκων , προς τούτο. Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση την οποία έχετε τυχόν χορηγήσει, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, complaints@dpa.gr). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έντυπο επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seminars@allforblue.org

Η συλλογή και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την All For Blue  αφορά σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς από τη συμμετοχή σας στις δράσεις της εταιρείας, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, σε βιντεοσκοπήσεις ή σε ηχητικές λήψεις των δράσεων αυτών καθώς και για τυχόν πρόσθετα δεδομένα που είτε παρέχονται από εσάς στη συνέχεια είτε αποκτώνται από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα το οποία συμβάλλονται η/και χρηματοδοτούν τις δράσεις και τη δραστηριότητα της All For Blue. Η All For Blue  θα επεξεργαστεί τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των δράσεών της και εν γένει της λειτουργίας της βάσει του καταστατικού της.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας; 

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας για:

  • πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η All For Blue για εσάς, προκειμένου να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, τους αποδέκτες τους, το χρόνο διατήρησής τους.
  • διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που αυτά είναι ελλιπή ή ανακριβή.
  • διαγραφή των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.
  • περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, αν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους ή για άλλο νόμιμο λόγο.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή/και να αποκτήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, μπορείτε να αποστείλετε στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της All For Blue κα Μαρία Ράπτη σχετική επιστολή (Ναϊάδων 25, 17561, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, 2109834127 , seminars@allforblue.org)

Η All For Blue θα φροντίσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, είτε να σας ενημερώσει αναλυτικά για τους λόγους που ενδεχομένως δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα σας.

Πόσο καιρό  η All For Blue διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ; 

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της All For Blue και διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και μέχρι την πάροδο του χρόνου παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Προσωποποιημένη ενημέρωση για τη διατήρηση των δεδομένων σας μπορείτε να έχετε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο seminars@allforblue.org.

Πώς ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας;

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε.  H All For Blue χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών μέτρων ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών διακομιστών, VPN, firewalls, access controls και κρυπτογράφηση κατά περίπτωση.

Μετατροπές 

Η παρούσα Ενημέρωση δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Παρακαλούμε να ελέγχετε στην ιστοσελίδα μας την παρούσα Ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία για ενημέρωση/διαμαρτυρία

H Αll For Blue συλλέγει, επεξεργάζεται, διακρατεί, διαβιβάζει και εν τέλει διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller). Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της All For Blue στην εξής διεύθυνση: Ναϊάδων 25, 17561, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, 2109834127, seminars@allforblue.org)

  1. Επίσης, μπορείτε πάντοτε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα/παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, email: www.dpa.gr.

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτές.