Κανονισμός Εθελοντών

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική ισότητα, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη. Με την εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών της All For Blue οι εθελοντές αποδέχονται τις βασικές έννοιες του εθελοντισμού, όπως επίσης και τους κάτωθι όρους του Κανονισμού Λειτουργίας των εθελοντών και των ομάδων τους.

 • Οι εθελοντές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών του Οργανισμού, θα πλαισιώνουν, όποτε απαιτείται τις βιωματικές δράσεις παράκτιων καθαρισμών που διοργανώνονται από το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντών (ΤΟΕ) της All For Blue. Σε περίπτωση που προγραμματιστεί κάποια δράση από το ΤΟΕ, αυτή θα κοινοποιείται στις σελίδες SoMe του Οργανισμού και θα επικοινωνείται στους εθελοντές στο email που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εθελοντή που έχουν συμπληρώσει στην ιστοσελίδα www.allforblue.org.
 • Προϋπόθεση συμμετοχής στις δράσεις καθαρισμού είναι η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος που διοργανώνει το Τμήμα Σεμιναρίων της All For Blue.
 • Σύμφωνα με τις αρχές τήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να τηρεί αρχείο των προσώπων που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εθελοντή και συμμετέχουν ως εθελοντές στις δράσεις καθαρισμού τις οποίες πραγματοποιεί ο Οργανισμός, καθώς και να επικοινωνεί μαζί τους για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο Οργανισμός εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων των εθελοντών. Ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων εθελοντών σε δράσεις που ο ίδιος δεν έχει την οργάνωση, τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία.
 • Το ΤΟΕ αναλαμβάνει την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντονισμού των προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας, καθώς και κατάρτισης, υποστήριξης και εμψύχωσης των εθελοντών. Οι εθελοντές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους, τις οποίες ορίζει το ΤΟΕ.
 • Ο Οργανισμός παρέχει εξοπλισμό πολλαπλών χρήσεων (γάντια και σακιά) στους εθελοντές κατά τις δράσεις καθαρισμού που έχει διοργανώσει το ΤΟΕ. Ο Οργανισμός δεν έχει καμία ευθύνη για το είδος, την ποιότητα κλπ του παρεχόμενου εξοπλισμού δεδομένου ότι δεν τον παράγει ο ίδιος.
 • Όλοι οι εθελοντές ασφαλίζονται σε ασφαλιστική εταιρεία για τυχόν ατύχημα κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας που προσφέρουν κατά τις δράσεις καθαρισμού που έχει διοργανώσει το ΤΟΕ.
 • Για τη δημιουργία ομάδας εθελοντών η οποία μπορεί να διοργανώνει ανεξάρτητες δράσεις υπό την καθοδήγηση του Οργανισμού υπάρχει η υποχρέωση τουλάχιστον δύο δράσεων τον χρόνο και η συμμετοχή 5 ατόμων στην ομάδα. Επιπλέον, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Σε περίπτωση που την ομάδα απαρτίζουν ανήλικοι είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.
 • Οι αυτόνομες ομάδες ορίζουν έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα επικοινωνεί με το ΤΟΕ. Θα ενημερώνει για την τοποθεσία, την μέρα και ώρα της δράσης, τον αριθμό των συμμετεχόντων και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της δράσης θα στέλνει φωτογραφίες και απολογισμό στο email του Οργανισμού seminars@allforblue.org.
 • Ο Οργανισμός δε φέρει καμία αστική ευθύνη ούτε υποχρεούται να ασφαλίζει τους εθελοντές που συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν οργανώσει οι αυτόνομες ομάδες.
 • Η All For Blue αναλαμβάνει τον εξοπλισμό (για 5 άτομα) των αυτόνομων εθελοντικών ομάδων από την πρώτη φορά συμμετοχής τους και θα συνεχίζει να τους στηρίζει παρέχοντας επιπλέον εξοπλισμό όταν οι δράσεις γίνονται με συχνότητα τριμήνου.
 • Οι τοπικές εθελοντικές ομάδες δύναται να διαλυθούν εφόσον δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς του Οργανισμού, δεν πραγματοποιούν δράσεις για ένα έτος ή μετά από αποχώρηση εθελοντών δεν πληρούν τον ελάχιστο αριθμό εθελοντών (5 εθελοντές). Η διάλυση γίνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
 • Οι εθελοντικές ομάδες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα zero waste του Οργανισμού κατά τις ανεξάρτητες δράσεις τους (όχι πλαστικές σακούλες, γάντια, μπουκάλια κτλ), να φορούν και να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό με το λογότυπο του Οργανισμού που τους έχει δοθεί καθώς και να ασφαλίζουν ότι τα απορρίμματα που συλλέγουν ασφαλίζονται σε κάδους με καπάκια της παραλίας που καθαρίζουν. Οι εθελοντικές ομάδες υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλους τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και της κείμενης νομοθεσίας που θα υποδειχθούν σε αυτούς από την All For Blue.
 • H All For Blue δεν φέρει οιαδήποτε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και έναντι των εθελοντών για την εκούσια ή ακούσια παραβίαση των ανωτέρω πρωτοκόλλων ασφαλείας που θα τους υποδειχθούν και δεν τηρηθούν από αυτούς.